Mussorgsky, “Gopak”

Alexander Barklyansky (violino)
Nadezhda Kotnova (pianoforte, organo)