Mussorgsky, «Gopak»

Alexander Barklyansky (violino)
Nadezhda Kotnova (pianoforte, organo)